godlopolskie

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Świnoujściu jest szkołą publiczną.

Organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP a nadzór pedagogiczny nad nią sprawuje

Centrum Edukacji Artystycznej z siedzibą w Warszawie.

Czytaj więcej...


Aktualności

SZANOWNI UCZNIOWIE I RODZICE

  

Informujemy, że nauczanie zdalne zostało przedłużone

do dnia 07 czerwca 2020 roku.

 

Roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu instrument główny

ustala nauczyciel prowadzący zajęcia.

Ocena ustalona będzie w oparciu o całokształt pracy ucznia z uwzględnieniem

stopnia realizacji materiału w nauczaniu zdalnym.

2020 2021 rekrutacja

 

SZANOWNI UCZNIOWIE I RODZICE

 

Informujemy, że na stronie internetowej umieszczamy witrynę ze wszystkimi materiałami

dotyczącymi nauczania zdalnego z przedmiotów ogólnomuzycznych

(kształcenie słuchu, rytmika i audycje muzyczne) pod linkiem :

https://sites.google.com/sp6swinoujscie.pl/rytmika-i-ks/strona-g%C5%82%C3%B3wna

Materiały do zdalnej realizacji materiału będą się ukazywały sukcesywnie w dni,

w które poszczególne klasy mają zajęcia zgodnie z planem lekcji.

Prosimy o bieżące zapoznawanie się z przekazywanymi informacjami.

W przypadku niezrozumienia realizowanego materiału, prosimy o bezpośredni

kontakt mailowy ucznia lub rodzica z nauczycielem.

Zarządzenie Dyrektora

Pobierz zarządzenie w formacie PDF

SZANOWNI UCZNIOWIE I RODZICE

                          W związku z czasowym ograniczeniem tradycyjnego funkcjonowania Szkoły i obowiązkiem zdalnego realizowania podstaw programowych, w okresie 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. informujemy, że komunikacja między nauczycielami a uczniami i Rodzicami będzie się odbywała za pośrednictwem strony internetowej PSM, telefonu, Internetu, komunikatorów lub w inny sposób, ustalony indywidualnie z nauczycielami.

Kontakt uczniów i rodziców z nauczycielami przedmiotów instrument główny i fortepian dodatkowy - dni lekcji wynikających z planu zajęć.

Brak kontaktu ucznia z nauczycielem będzie równoznaczny z nieobecnością na zajęciach. Kontakt z nauczycielami przedmiotów ogólnomuzycznych - za pośrednictwem strony internetowej i adresów mailowych nauczycieli.

Możliwość konsultacji uczniów lub rodziców z nauczycielami – telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na bieżąco).

Materiały dla uczniów niezbędne do realizacji programów nauczania będą przekazywane przez nauczycieli drogą elektroniczną – indywidualnie, za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem portali internetowych, opracowań własnych.

Ocenianie umiejętności i wiedzy uczniów będzie dokonywane w oparciu o nadsyłane nagrania, wykonywanie zadawanych ćwiczeń lub innych, ustalonych z nauczycielem form realizacji materiału (instrument główny, fortepian dodatkowy) oraz karty pracy (przedmioty ogólnomuzyczne).

Informacje na temat postępów uczniów oraz uzyskiwanych przez nich ocenach będą przekazywane telefonicznie, mailowo lub wiadomością tekstową.

O zakresie realizowanego materiału decyduje nauczyciel, uwzględniając możliwości psychofizyczne uczniów i stopień obciążenia realizacją zleconych zadań.

Bieżące informacje dotyczącego nauczania zdalnego będą zamieszczane na stronie internetowej PSM.

Całej społeczności PSM – Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę, zrozumienie i stosowanie się do zaleceń służb państwowych. Jednocześnie proszę o dalszą wyrozumiałość nadzwyczajnej sytuacji

i warunków pracy, które dla wszystkich nas stanowią nowe doświadczenie i wyzwanie.

                                                 Grażyna Sołtyk

                                                Dyrektor PSM

bip logo 2