W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Świnoujściu., ul. Wojska Polskiego 1/1
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania szkoły, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

·      realizacji zadań dydaktycznych, innych zadań statutowych szkoły oraz zadań organizacyjnych wynikających z ustawy Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650) na podstawie (art. 6 ust. 1 c RODO).

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na szkole,
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami,
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze szkołą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest szkoła.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w          inny sposób przetwarzane,
   -          osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania           danych osobowych,
   -          osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych       osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej    podstawy prawnej przetwarzania danych,
   -          dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   -          dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku     wynikającego z przepisów prawa;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych      osobowych,
   -          przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane        dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich       ograniczenia,
   -          Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba,       której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub     dochodzenia roszczeń,
   -          osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania           danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po       stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z           osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   -          przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w             przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego           w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej       przez Administratora,
   -          przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie     uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez    stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter        wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności        osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w            szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 
 4. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w szkole Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
 6. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

bip logo 2